Neototalitarianism Yelena Vorobyeva,Viktor Vorobyev

Neototalitarianism

Neototalitarianism, diagram, 2010