Poverty Lia Perjovschi

Poverty

Poverty, diagram, 2009